A Drop in the Ocean

2005

Poster and advertisement in Morgenbladet

Sagene Public Baths

Designed by the architect Hagbarth Schytte-Berg, Sagene Baths was completed in 1900. It was Oslo’s third public baths after those in Torggata and Enerhaugen. Construction of the building was financed by Kristiania Brændevinssamlag (a collective distillery), which in response to an application from the municipal council granted 83,000 kroner in the years 1895-99. The baths provided people in the area with the possibility to shower and bathe. At its opening the building was described thus:

The building is admirable in appearance, although its outward aspect does not prompt specific and correct ideas about its purpose. Its strict and serious style – pure renaissance – almost leads one to imagine something like a public library. Yet it is a comely building.[1]

In 1926 a swimming pool was added on the site between the baths and Sagene school. This extension cost 87,700 kroner.

Today the baths are owned by Oslo Council, which has put them up for sale. The complex has stood empty and dry since 2000 in expectation of a settlement. For each year that passes the renovation and investment needed for a reopening of the swimming pool to the general public grow more daunting. In 2001 a reopening of the entire facility would have cost an estimated 35 million kroner, while a reopening of the swimming pool merely for teaching purposes (with access from the school but not from the street) would have cost around 8 million kroner.

Sagene Baths is registered as a listed building by the city’s Directorate for Cultural Heritage. The preservation order applies to the building’s exterior and certain internal features, such as its doors and mouldings. The sales value of the building in 2005 has been set at 1000 kroner.

Swimming proficiency

In 2003 the Norwegian Swimming Federation together with the Norwegian Society for Sea Rescue commissioned MMI, a market research agency, to conduct a survey of swimming proficiency among Norwegian ten-year-olds. The survey revealed that children in their final year at Oslo’s primary schools received little or no swimming instruction. Pupils in the “fjord town” of Oslo and schoolchildren of foreign cultural background were consistently less proficient in swimming than the national average. Here only 2 percent of pupils receive swimming instruction in school as opposed to 46 percent on a nationwide basis. The main reason for this is lack of finances within the municipality. This affects both the swimming pools and the provision of teaching in schools. The Norwegian Swimming Federation is calling both for maintenance of existing swimming pools and for the construction of new facilities to meet existing demand.

Sources:

The Municipal Directorate for Cultural Heritage

The Norwegian Swimming Federation

[1] Dagbladet 7/5 1900

Sagene Folkebad

Sagene bad, tegnet av arkitekt Hagbarth Schytte-Berg, sto ferdig i år 1900. Det var Oslos tredje offentlige bad etter Torggata og Enerhaugen Folkebad. Oppføringen av bygget ble finansiert av Kristiania Brændevinssamlag, som etter søknad fra magistraten bevilget 83 000 kroner i årene 1895–1899. Badet fungerte som dusj- og badstuanlegg for befolkningen i området. Ved åpningen ble bygget omtalt på denne måten:

Bygningen tar seg udmerket ud, uden netop ved sit Ydre at vække bestemte og riktige Forestillinger om Øiemedet. Nærmest henleder den strenge høitidlige Stil – ren Renaissance – Tanken paa noget saadant som et offentlig Bibliotek. Men smuk er Bygningen.[1]

I 1926 ble anlegget utvidet med et svømmebasseng plassert på tomten mellom badet og Sagene skole. Denne endringen i bygget kostet 87 700 kroner.

Badet eies i dag av Oslo Kommune, som har lagt det ut for salg. Det har stått tomt og tørt siden 2000 i påvente av en avklaring. En gjenåpning av svømmehallen for publikum krever mer omfattende oppussing og investeringer for hvert år som går. I 2001 hadde gjenåpningen av hele badet en estimert kostnad på 35 millioner kroner, mens en gjenåpning av svømmehallen kun til undervisningsbruk (med inngang fra skolen, men ikke fra gaten) ble estimert til 8 millioner kroner.

Sagene bad står oppført i Byantikvarens liste over fredede bygninger. Fredningen omfatter bygningens eksteriør samt utvalgte deler av interiøret, som opprinnelige dører og gerikter. Takst på bygningen i 2005 er 1000 kroner.

Svømmedyktighet

I 2003 utførte MMI på oppdrag fra Norges Svømmeforbund og Redningsselskapet en undersøkelse på svømmeferdighetene blant norske tiåringer. Undersøkelsen viser at femteklassinger i Oslo-skolene har lite eller ingen svømmeundervisning. Elever fra ’fjordbyen Oslo’ og skolebarn med fremmedkulturell bakgrunn har gjennomgående dårligere svømmekunnskaper enn landsgjennomsnittet: Her hadde bare to prosent av elevene fått svømmeopplæring i skolen, mot 46 prosent på landsbasis. Hovedårsaken til problemet er dårlig økonomi i kommunen. Dette går utover svømmehallene og undervisningstilbudet i skolene. Svømmeforbundet etterlyser både vedlikehold av eksisterende svømmehaller og oppføring av nye for å kunne dekke det reelle behovet.

Kilder:

Byantikvarens arkiv

Norges Svømmeforbund

Bildene ved den røde linja langs havna i Bjørvika er tatt i et utvalg offentlige bad i Oslo våren 2005. Lørdag 10. september 2005 kl. 12.00 åpnes en lydinstallasjon i det tomme bassenget i Sagene bad.

Den røde linja, Bjørvika 18. juni–31. juli

Sagene bad, Sandakerveien 1/3, 10. september, 12.00–17.00

Takk til:

Bjørvika utvikling

Oslo Kunsthall

Signex

Per Rune Eknes i Norges Svømmeforbund

Ove Nilsson og mange andre snille og hjelpsomme ansatte i Friluftsetaten og Oslobadene

[1] Dagbladet, 7. mai 1900.