Dear Friends

2013

Dear friends! Dear fellow celebrators! Congratulations on our fortieth anniversary! Forty years of serving the cause of lower taxes and less government intervention. Of fighting for the individual! For freedom! Against established opinion. For a society where the state does not intervene, but does provide help. For a society where the government exerts less but better control.

They said that buying bread on Sundays was going too far. But they couldn’t let us be right! So what we got was "cut-corner" shops. And they said that money couldn’t follow patients. But they couldn’t let us be right! So what we got was contribution-based financing. They said we had to have a telecommunications monopoly. Now we have full competition, to the benefit of everyone! When TV was only in black and white, they said we couldn’t have colour television. And when that finally arrived, it was more channels and competition that weren’t allowed!

They say that public schools should remain a monopoly. Yet slowly but surely, a few aspects are being privatised. Admittedly, they aren’t yet available to everyone! Because it’s only those who can afford to pay the extra fees who can get the benefits.

And they said, or they say, that we should have a state monopoly on health! Yet slowly but surely, private elements are being introduced here too. Admittedly, they aren’t available to everyone. They’re only for those who can afford to pay for them.

We were greeted with a barrage of eggs and insults when we started a debate on immigration. Now at least we’re having that debate. And after September the ninth, things will actually happen!

Our entire programme is important! We have visions. We have a vision of a safe society. Of freedom. And creativity. Which is why we want still more individual freedom! And responsibility, too. For the individual. But free people need to be safe. Which is why it is perhaps the most important task of a government to protect its citizens. Safety is also a matter of economics. One needs to be safe to support oneself and one’s family, to have a job to go to, which also gives freedom. And it is this freedom that stimulates inventiveness, creativity, innovation and fresh ideas.

Safe streets. Safe society. Safe homes. Safety in our daily affairs. Which is why the police force matters! Why visible policing within the community matters. Why police patrols matter! This is why it matters that our laws reflect the crimes that are committed. But when freshly qualified police can’t get permanent jobs, then the Norwegian model is getting in the way of the Norwegian people. Then the system is getting in the way of reason.

Or when criminal law isn’t implemented. Because our computer systems are outdated. Then the Norwegian model is getting in the way of the Norwegian people. Or when the Polish police have state of the art equipment funded by Norwegian taxpayers (all credit to them for that), while the Norwegian police struggle with old equipment. Then the Norwegian model is getting in the way of the Norwegian people! Then the system is getting in the way of common sense!

Or when criminal asylum seekers without a right of residence in Norway hang out along the Aker River in Oslo dealing drugs to young people. Then the system is getting in the way of reason. Which is why we will guarantee a job to every newly qualified police officer. Because we need them! It is only by appointing more police officers that we will enlarge the police force! This is the only way we can make our citizens safe in their everyday lives. Which is why we will invest in new and modern equipment. In weapons. Helicopters. Cars. Technology. And it is why we will establish closed reception centres for asylum seekers. Because we want control of those who enter Norway! We want control until we have clarified their status. Once a right to reside in Norway has been granted, then things are different. But those who are refused residence permits must leave! And the only effective means to ensure they do is closed reception centres.

And this is why we will provide the police intelligence service with greater resources. To prevent terror in Norway. It is this that makes us safe! It is this that makes everyday life easier for the citizens of this country.

A few years ago, a new pension system was introduced for the people of Norway. The aim was to save money. We were told it was needed in order to make the Norwegian economy sustainable, in order to make the public welfare system sustainable. So the sustainability of the Norwegian economy does seem to matter. But when fresh calculations show that Norwegian immigration policy is utterly unsustainable, what do you know! we hear nothing but silence. Are we really the only ones who dare mention the fact that the cost of current immigration policy, if allowed to continue, will – in just five years, no more than five years! – it has been calculated that in five years the cost of this policy will be four thousand one hundred billion kroner! How can I explain to you how much money that is? It’s our entire oil fund! Plus the state’s shares in Statoil combined. Here, ladies and gentlemen, it is not just the Norwegian model, or the Norwegian system, that gets in the way of reason. Here it is naivety that gets in the way of reason.

Which is why we will tighten up Norwegian asylum and immigration policy. So that we can concentrate on improving integration among those who have received a right to reside in Norway. This, quite simply, is why we want reason to trump the system! So that we can make daily life easier for ordinary people.

Dear friends. We have big ambitions! We have great visions for Norway! The country we love. For forty years we have been working for this. And now is the time to get out there and electioneer like never before! So that we can bring reason back to life after September ninth, and ensure: an easier way of life for ordinary people.

Thank you very much.

Kjære venner! Kjære jubilanter! Gratulerer med førti års jubileum! Førti år i tjeneste for lavere skatter og avgifter og offentlige inngrep. I kampen for enkeltmennesket! For frihet! Mot de etablerte sannhetene. For et samfunn der staten ikke blander seg, men hjelper til. For et samfunn der staten styrer mindre, men styrer godt.

De sa det ikke gikk an å kjøpe brød på søndager. Men de kunne jo ikke gi oss rett! Og derfor fikk vi Brustadbua. Og så sa de at pengene ikke kunne følge pasienten. Men de kunne jo ikke gi oss rett! Så da fikk vi innsatsstyrt finansiering. De sa vi måtte ha telemonopol. Nå er det full konkurranse, til beste for folk flest! Da det var svart-hvitt TV, så kunne vi ikke ha fargefjernsyn. Men da det endelig kom, ja så kunne vi i hvert fall ikke ha flere kanaler og konkurranse!

De sier at vi skal ha offentlig skolemonopol. Men sakte men sikkert, så kommer det noen private innslag. Riktig nok, så gjelder det jo ikke helt for alle! Fordi det er bare de som har råd til å betale de ekstra skolepengene som får anledning til å ta dem i bruk.

Og de sa, eller sier, at vi skal ha et offentlig helsemonopol! Men sakte men sikkert, så kommer det private innslag der også. Riktignok, så gjelder det ikke for alle. Kun for de som har råd til å betale for det selv.

Vi ble møtt med eggkasting og skjellsord da vi begynte innvandringsdebatten. Nå er det i det minste debatt. Men etter 9. september, da er det handling!

Hele vårt program blir viktig! Vi har visjoner. Vi har visjoner om et trygt samfunn. Om frihet. Om skaperkraft. Og derfor ønsker vi mer individuell frihet! Og ansvar, også. For det enkelte menneske. Men frie mennesker er også trygge mennesker. Derfor er kanskje den aller viktigste oppgaven til en stat å beskytte sine borgere. Trygghet handler også om økonomi. Trygghet, for å kunne forsørge seg og sine, en jobb å gå til, det gir også frihet. Og med den friheten, så stimuleres skaperkraften, kreativiteten, nyskapingen og nytenkningen.

Trygge gater. Trygge samfunn. Trygge hjem. Trygg hverdag. Da betyr politikraft noe! Da betyr det noe med synlig politi i nærmiljøet. Da betyr hverdagspatruljene noe! Da betyr det noe at lovgivningen vår avspeiler de kriminelle handlingene som blir begått. Men når politistudenter med bestått eksamen ikke får fast jobb, ja da står den norske modellen i veien for det norske folk. Da står systemet i veien for fornuften.

Eller, når straffeloven ikke implimenteres. Fordi vi har så gammelt datautstyr. Da står den norske modellen i veien for det norske folk. Eller når polsk politi har topp moderne utstyr finansiert av norske skattebetalere (ære være dem for det), mens det norske politi sliter med gammelt utstyr. Da står den norske modellen i veien for det norske folk! Da står jo systemet i veien for den sunne fornuft!

Eller når kriminelle asylsøkere uten lovlig opphold i Norge kan stå langs Akerselva i Oslo og pushe dop til unge mennesker. Da står systemet i veien for fornuften. Og det er derfor vi vil gi en jobbgaranti til alle nyutdannede politifolk som består eksamen. Fordi vi trenger dem! Det er bare ved å ansette flere politifolk at vi får større politikraft! Og det er bare da vi også kan gi borgerne våre tryggheten tilbake i hverdagen. Det er derfor vi vil investere i nytt og moderne utstyr. I våpen. Helikopter. Biler. Teknologi. Det er derfor vi vil etablere lukkede asylmottak. Fordi vi vil ha kontroll på dem som kommer til Norge! Vi vil ha kontroll inntil vi får avklart deres status. Når man har fått innvilget opphold i Norge så er saken en ganske annen. Men hvis vi ikke innvilger oppholdstillatelse, da skal man sendes ut! Og i påvente av det, så er det bare ett virkemiddel vi må ta i bruk, det er lukkede asylmottak.

Og det er derfor vi vil gi PST mer ressurser. Til å forebygge terror i Norge. Det er jo dette som gir trygghet! Det er dette som gir innbyggerne i Norge en enklere hverdag.

For noen år siden ble det vedtatt et nytt pensjonssystem for folk i Norge. Målet var å spare. Det ble uttalt at det var viktig for bærekraften i norsk økonomi, det var viktig for bærekraften i de offentlige velferdsordningene. Da var man tilsynelatende opptatt av bærekraftig norsk økonomi. Men når relativt ferske beregninger viser at norsk innvandringspolitikk overhodet ikke har bærekraft, ja da blir det helt tyst, gitt! Er det virkelig bare vi som tør å snakke om at kostnadene ved dagens innvandringspolitikk, hvis den får fortsette, bare i fem år til, bare i fem år til! Fem år til! Så har man beregnet at kostnadene ved den politikken vil være fire tusen ett hundre milliarder kroner! Hvordan kan jeg forklare dere hvor mye penger det er? Det er hele oljefondet vårt! Pluss statens aksjer i Statoil tilsammen. Her, mine damer og herrer, er det ikke bare den norske modellen, eller det norske systemet som står i veien for fornuften. Her er det naiviteten som står i veien for fornuften.

Og det er derfor vi vil stramme inn norsk asyl- og innvandringspolitikk. Sånn at vi kan konsentrere oss om å bedre integreringen for dem som har lovlig opphold i Norge. Det er rett og slett derfor vi vil at fornuften skal trumfe systemet! Sånn at vi kan lage en enklere hverdag for folk flest.

Kjære venner, kjære alle sammen. Vi har store ambisjoner! Vi har store visjoner for Norge! Som vi alle sammen er så glade i. I førti år har vi jobbet for dette. Nå skal vi ut og drive tidenes valgkamp! Slik at vi kan sette fornuften ut i livet etter niende september, og sørge for: En enklere hverdag for folk flest.

Tusen takk skal dere ha.