VIMA, logg

2012

1977

- The trawler Meløyvær is completed at the Smedvik Engineering Works in Tjørvåg, Norway. The ship is 55.03 metres long, 12 metres athwart and weighs 1479 tonnes. Today a similar newbuilt trawler costs about NKr 250,000,000.

- The Norwegian owners register its home port as Bergen. With its pistachio-green hull Meløyvær stands out from other trawlers. People in the trade think it looks a bit odd. Meløyvær fishes the Norwegian sea and the Arctic Ocean.

1980 – 1995

- Meløyvær has its name changed, first to Thevik, then to Osvaldsson, then to Tromsbas and finally to Vima. The pistachio-green hull is painted black.

1995

- Vima is bought by the shipowners Brødrene Birkeland Fiskebåt­rederi. They already have two trawlers and fish for herring, capelin and hake in the Norwegian Sea and the Arctic Ocean. Vima gets a new home port at Storebø in Møre og Romsdal. The city name Bergen, embossed in relief on the hull and painted white, is painted over in black.

2000

- Brødrene Birkeland Fiskebåtrederi sells Vima along with 36% of the shipping com­pany as a result of a generational change in the organization. The turnover of the company for this year is stated as NKr 54,000,000.

14/5/2001

- Vima is removed from the register of shipping in Norway. In the register it says that it has been transferred to the British Virgin Islands as a result of its sale to foreign owners. It is transferred without encumbrances. The new owners, Magnetic Co Ltd., are Rus­sian. The name of the ship remains the same, but is painted in Cyrillic characters – ВИМA

– in white over the Norwegian name, which is still embossed in relief on the hull.

2001 – 2004

- Data slightly uncertain. Vima fishes for a period in the Pacific.

- Activities in the Pacific are not profitable. Vima is transferred to a new home port in Murmansk to fish in the Arctic Ocean again.

- Between 2002 and 2004 the ship is in Norwegian waters and Norwegian harbours several times.

2004

- Vima calls at Kirkenes Harbour on 31/12. The agent during its stay is Arctic Total. Inadequate maintenance over the past few years has left the ship in poor condition, and the aim of the stay is at first repairs, later laying-up. The crew leave the ship and travel back to Murmansk.

2005

- Kangamiut Seafood AS places an arrest on Vima for US$ 74,900 as well as court costs of NKr 7737. Kangamiut Seafood AS claim to have sent a series of reminders without results. The East Finnmark District Court finds for the plaintiff that “the execu­tion of the claim will be forfeited or made substantially difficult if the arrest is not permitted.” The court issues its ruling without preceding verbal negotiations. Vima is arrested on 12th February.

- Vima is transferred to its new owners, Marine Technologies Ltd., also Russians.

2007

- The ship is emptied of movables and valuables. Repeated requests from the Port Authority for the removal of the ship go unheeded. The port fees of NKr 1000 a day are not paid, nor are the costs of necessary environmental and safety measures.

- Vima is removed from the Russian Maritime Register.

2011

- The claim from South Varanger Municipality on the owners of Vima now amounts to NKr 6,035,805. The ship has also become an environmental threat to the harbour area in Kirkenes. On 14th September the Harbour Authority notify the owners that Vima will be sold or removed in accordance with the rules on direct removal in the Pollution Act and the Harbour and Waters Act. The owners are given a week to make good the debt and remove the ship itself.

- The day before the deadline for settlement expires, the harbourmaster in South Varanger receives a letter stating that Vima has been sold to the firm Kolskiy Proekt for c. NKr 600,000 (Rub 3,259,000). The letter refers to the sales contract of 1st Septem­ber, where it appears that the sale has been made free of encumbrances. One day later yet another Russian firm, North Invest, claims ownership of the ship.

- After the expiry of the deadline the harbour authority initiates a sales process with Fosen Gjenvinning AS, which will buy Vima for scrap. The price agreed is NKr 800,000, and the ship is prepared for tugging south.

- Kolskiy Proekt demands that the removal of Vima is stopped. They want to tug the ship to breakers in Murmansk. The East Finnmark District Court rejects the application.

- October: Vima is tugged south to be broken up in Fosen in Trøndelag. There it is sold as scrap for c. NKr 3.50 per kilo. The breakers believe that Vima could technically have been rehabilitated and used again, but that it would not be profitable because of the encumbrances on the ship.

SOURCES:

Norsk Ordinært Skipsregister. www.nis-nor.no (visited 14th March 2012).

“Fiskevernsonen ved Svalbard”, www.wikipedia.org (visited 14th March 2012).

“3.3 Fiskevernsonen ved Svalbard”, Storting Report no. 30 (2004 – 2005) “Muligheter og utfordringer i nord”.

Egil Pettersen, “Russiske trålere dumpes i Norge”, www.tv2.no (visited 14th March 2012).

Sten Inge Jørgensen, “- Overdreven dramatikk i nord”, Morgenbladet (21st October 2005).

STP – Transport. www.stp-norway.com (visited 14th March 2012).

Fiskerimagasin 2004 (Storebø, 2004).

Jørgen Holten Jørgensen, Svalbard og Fiskevernsonen – Russiske persepsjoner etter den kalde krigen (Lysaker, 2003).

“Tråler til 250 millioner”, www.vol.no/nyheter/article333761.ece (visited 14th March 2012).

Case no. 05-020069TVA-OSFI, Kangamiut Seafood AS v. Magnetic Co Ltd., East Finnmark District Court.

Case no. 11-150720TVI-OSFI, Artem N. Bondareenko/Kolskiy Proekt v. Kirkenes Harbour, South Varanger Municipality, East Finnmark District Court.

1977

- Tråleren Meløyvær ferdigstilles ved Smedvik Mekaniske Verksted i Tjørvåg i Norge. Skipet er 55,03 meter langt, 12 meter bredt og veier 1 479 tonn. En tilsvarende nybygget tråler koster i dag ca. 250 000 000,- kroner.

De norske eierne registrerer den med hjemhavn i Bergen. Med sitt pistasjegrønne skrog skiller Meløyvær seg ut fra andre trålere. Bransjefolk syns den ser litt rar ut. Meløyvær fisker i Norskehavet og Nordishavet.

1980 – 1995

Meløyvær skifter navn først til Thevik, så til Osvaldsson, så til Tromsbas og til slutt til Vima. Det pistasjegrønne skroget males svart.

1995

- Vima kjøpes av Brødrene Birkeland Fiskebåtrederi. De har to trålere fra før, og fisker sild, lodde og kolmule i Norskehavet og Nordishavet. Vima får ny hjemhavn i Storebø i Møre og Romsdal. Bynavnet Bergen, preget i relieff på skroget og malt i hvitt, males over med svart.

2000

- Brødrene Birkeland Fiskebåtrederi selger Vima sammen med 36% av rederilaget som følge av generasjonsskifte i virksomheten. Omsetningen for rederiet dette året er på 54 000 000,- kroner.

14/5 2001

- Vima slettes fra Skipsregistrene i Norge. I registrene står det at den overføres til Jomruøyene (GB) grunnet salg til utenlandske eiere. Den overføres uten heftelser. De nye eierne, Magnetic Co Ltd., er russiske. Navnet på skipet forblir det samme, men males med kyrilliske bokstaver i hvitt oppå det norske navnet som fortsatt står preget i relieff på skroget. ВИМA.

2001 – 2004

- Litt usikre data. Vima fisker en periode i Stillehavet.

- Virksomheten i Stillehavet lønner seg ikke. Vima overføres til ny hjemhavn i Murmansk for å fiske i Nordishavet igjen.

- Mellom 2002 og 2004 er skipet flere ganger i norsk farvann og i norske havner.

2004

- Vima anløper Kirkenes Havn 31/12. Agent under oppholdet er Arctic Total. Mangelfullt vedlikehold de siste årene har ført til at skipet er i dårlig forfatning, og formålet med oppholdet er først reparasjoner, senere opplag. Mannskapet forlater skipet og reiser tilbake til Murmansk.

2005

- Februar: Kangamiut Seafood AS begjærer arrest i Vima for 74 900 amerikanske dollar samt saksomkostninger på 7 737 norske kroner. Kangamiut Seafood AS viser til at de har foretatt en rekke purringer uten resultat. Øst-Finnmark Tingrett finner at saksøker har sannsynliggjort at «fullbyrdelsen av kravet vil bli forspilt eller i vesentlig grad vanskeliggjort om arrest ikke tillates.» Retten avsier kjennelse uten foregående muntlige forhandlinger. Vima tas i arrest 12. februar.

- Vima overføres til nye eiere, Marine Technologies Ltd., også de russiske.

2007

- Skipet tømmes for løse gjenstander og verdier. Gjentatte henvendelser fra Havnevesenet for å få skipet fjernet fører ikke til noe. Døgnavgift på 1 000,- kroner betales ikke, og heller ikke utgifter til nødvendige miljø- og sikkerhetstiltak.

- Vima slettes fra Russian Maritime Register.

2011

- Kravet fra Sør-Varanger kommune mot eierne av Vima utgjør nå 6 035 805,- norske kroner. Skipet er også blitt en miljøtrussel for havneområdet i Kirkenes. 14/9 varsler Havnevesenet eierne om at Vima vil bli solgt eler fjernet etter reglene om direkte gjennomføring etter forurensningsloven og havn- og farvannsloven. Eierne får en uke på seg for å gjøre opp gjelden og fjerne skipet selv.

- Dagen før fristen for oppgjør utløper, mottar havnesjefen i Sør-Varanger brev om at Vima er blitt solgt til firmaet Kolskiy Proekt for ca. 600 000,- norske kroner (3 250 000,- rubler). Det vises til kjøpskontrakt av 1/9, der det fremgår at salget er gjort fri for heftelser. En dag senere gjør enda et russisk firma, North Invest, eierkrav på skipet.

- Etter fristens utløp setter havnevesenet i gang en salgsprosess med Fosen Gjenvinning AS som vil kjøpe Vima for hugging. Prisen avtales til 800 000,- norske kroner, og skipet klargjøres for sleping sørover.

- Kolskiy Proekt krever at fjerningen av Vima stanses. De vil slepe skipet for hugging i Murmansk. Øst-Finnmark Tingrett forkaster begjæringen.

- Oktober: Vima slepes sørover for hugging i Fosen i Trøndelag. Der selges den som skrapmetall til ca. 3,50 kroner pr kg. Skipshuggerne mener skipet teknisk sett fortsatt kunne vært rehabilitert og tatt i bruk igjen, men at det ikke ville lønne seg tatt i betraktning de økonomiske heftelsene ved skipet.

Takk til Kirkenes Havnevesen, Forsvarets operative hovedkvarter, Øst-Finnmark Tingrett og Fosen gjenvinning.

Kilder:

Norsk Ordinært Skipsregister

«Fiskevernsonen ved Svalbard», www.wikipedia.org,

«3.3 Fiskevernsonen ved Svalbard», Stortingsmelding nr. 30 (2004 – 2005) «Muligheter og utfordringer i nord»

«Russiske trålere dumpes i Norge», Egil Pettersen, www.tv2.no

«- Overdreven dramatikk i nord», Sten Inge Jørgensen, Morgenbladet 21/10 2005

www.stp-norway.com

Fiskerimagasin 2004

«Svalbard og Fiskevernsonen – Russiske persepsjoner etter den kalde krigen», Jørgen Holten Jørgensen, The Fridtjof Nansen Institute, 2003

«Tråler til 250 millioner», www.vol.no/nyheter/article333761.ece

Sak nr. 05-020069TVA-OSFI, Kangamiut Seafood AS mot Magnetic Co Ltd., Øst-Finnmark Tingrett

Sak nr. 11-150720TVI-OSFI, Artem N. Bondareenko/ Kolskiy Proekt mot Sør-Varanger kommune v/ Kirkenes Havn, Øst-Finnmark Tingrett